หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) 12 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ดำเนินการ) 12 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดยะลา 12 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ 8 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
บัญชีนวัตกรรมไทย 6 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมรับฟังการชึ้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) 6 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 3 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ร่างตัวชี้วัด 16 วาระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ธ.ค. 2560
123456...หน้าถัดไป