หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 274 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 11 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การใช้ที่ราชพัสดุ 7 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 /2561 5 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การชักช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ บริหาร และข้าราชการการเมือง 1 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 1 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 30 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 30 พ.ค. 2561
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป