หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและการให้ระงับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเงินคืน 10 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล" 10 ม.ค. 2561
ทั่วไป
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี 5 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
รายชื่ิอผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ ๔-๗ 4 ม.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 4 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 28 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 28 ธ.ค. 2560
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป