หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 319 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี 1 ส.ค. 2561
ทั่วไป
การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฏหมายกำหนด 1 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 31 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การตรวจสอบการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 31 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 26 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรฎาคม ๒๕๖๑ 24 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนายะลาเมืองอัจฉริยะ "Yala Smart City ๒๐๒๐" 23 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และ ๒๕๖๑ 20 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 20 ก.ค. 2561
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป