หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 222 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 15 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 11 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) 11 เม.ย. 2561
ทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 11 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง 10 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง" 9 เม.ย. 2561
ทั่วไป
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 9 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 5 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคลินิกเพื่อชักช้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 3 เม.ย. 2561
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป