หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 22 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ "สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) วาระจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) 22 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 14 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 13 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) 12 ธ.ค. 2560
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป