หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 222 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
สำรวจเงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดยะลา (งบจังหวัด) และโครงการตามแผนพัฒนาภาคภายใต้ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบแผนภาค) ครั้งที่ ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ฯ 2 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 เม.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ชักช้อมแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 2 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 30 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (สำหรับ GCC 3) 30 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล 29 มี.ค. 2561
ทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.จังหวัดยะลา 28 มี.ค. 2561
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป