หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 222 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ 28 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 28 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
สำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 27 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) 27 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 27 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 26 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ 23 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 23 มี.ค. 2561
ทั่วไป
ตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 23 มี.ค. 2561
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป