หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 319 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 26 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 25 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 22 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 21 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 19 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) 14 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 14 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 13 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัมนาระดับจังหวัด 13 มิ.ย. 2561
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป