หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 222 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 22 มี.ค. 2561
ทั่วไป
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย (ว 43/2553) 21 มี.ค. 2561
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 20 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอให้รายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 12 มี.ค. 2561
ด่วนที่สุด
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ 28 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการด้านพัสดุ 26 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 23 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง 23 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
ช้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 21 ก.พ. 2561
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป