หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ 30 พ.ย. 2560
ทั่วไป
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 28 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ 27 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ - ๓ 24 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 21 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 17 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 17 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 17 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 17 พ.ย. 2560
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป