หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เพื่อดำเนินการ) 17 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ) 17 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือโอนมาปฏิบัติราชการครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๖๐) (สังกัดกระทรวงมหาดไทย) 10 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือโอนมาปฏิบัติราชการครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๖๐) (ผู้แทนกระทรวง) 10 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (องค์ประกอบที่ ๔ Innovation base) 10 พ.ย. 2560
ทั่วไป
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2560) 8 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดชื้อครุภัณฑ์ 7 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม (เพื่อดำเนินการ) 6 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครพนม 30 ต.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป