หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 319 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
การตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) 12 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑) 12 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 12 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME 12 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญชวนบริจากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 11 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 11 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การใช้ที่ราชพัสดุ 7 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 /2561 5 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การชักช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ บริหาร และข้าราชการการเมือง 1 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1 มิ.ย. 2561
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป