หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 222 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) 19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ ช่วยเหลือราชการ เนื่องจากในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ข้อ ๑๐.๕ วรรคแรก 14 ก.พ. 2561
ทั่วไป
แจ้งวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปี 13 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 13 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือในการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 7 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ประจำ ๒๕๖๑ 6 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) 6 ก.พ. 2561
ทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 6 ก.พ. 2561
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป