หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 150 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach) 30 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
มอบหมายงานในหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายภรมย์ นิลทยา) ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกัน 27 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ) 24 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ (เพื่อดำเนินการ) 24 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..... 19 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 19 ต.ค. 2560
ทั่วไป
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 18 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ 18 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 18 ต.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป