ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 91 รายการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกบอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล | วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 13 ธ.ค. 2562

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 26 พ.ย. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิต ของผู้สมัครรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.
หน่วยงาน : คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม | วันที่ 6 พ.ย. 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems
หน่วยงาน : สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ | วันที่ 10 ต.ค. 2562

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวน 3 รายการ
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 17 ก.ย. 2562

แจ้งการสูญหาย และการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก4-01)
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 17 ก.ย. 2562

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 16 ก.ย. 2562

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
หน่วยงาน : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | วันที่ 13 ก.ย. 2562

123456...››