ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 69 รายการ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
หน่วยงาน : สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล | วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 25 เม.ย. 2561

หลักสูตรการอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"
หน่วยงาน : กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 เม.ย. 2561

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 11 เม.ย. 2561

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ | วันที่ 8 มี.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ ๔ และ"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒๔
หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วันที่ 28 ก.พ. 2561

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 28 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ | วันที่ 23 ก.พ. 2561

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 19 ก.พ. 2561

ขอนำเสนอสิทธิเศษสำหรับการขายรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน : บริษัท เฟรนชิพ ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | วันที่ 8 ก.พ. 2561

‹‹...234567››