ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 91 รายการ
ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 19 ก.พ. 2561

ขอนำเสนอสิทธิเศษสำหรับการขายรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน : บริษัท เฟรนชิพ ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | วันที่ 8 ก.พ. 2561

การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 6 ก.พ. 2561

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | วันที่ 6 ก.พ. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ ๔"
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ | วันที่ 2 ก.พ. 2561

การขายทอดตลาดอาคาร / สิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
หน่วยงาน : สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ | วันที่ 2 ก.พ. 2561

โครงการการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ | วันที่ 29 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ม.ค. 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 4 ม.ค. 2561

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วันที่ 20 ธ.ค. 2560

‹‹...5678910››