ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 91 รายการ
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 16 พ.ค. 2561

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗)
หน่วยงาน : สภาวิศวกร | วันที่ 3 พ.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
หน่วยงาน : สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล | วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 25 เม.ย. 2561

หลักสูตรการอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"
หน่วยงาน : กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 เม.ย. 2561

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 11 เม.ย. 2561

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ | วันที่ 8 มี.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ ๔ และ"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒๔
หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วันที่ 28 ก.พ. 2561

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 28 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ | วันที่ 23 ก.พ. 2561

‹‹...456789...››