ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 77 รายการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ ๔"
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ | วันที่ 2 ก.พ. 2561

การขายทอดตลาดอาคาร / สิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
หน่วยงาน : สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ | วันที่ 2 ก.พ. 2561

โครงการการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ | วันที่ 29 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ม.ค. 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 4 ม.ค. 2561

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วันที่ 20 ธ.ค. 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 พ.ย. 2560

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 24 พ.ย. 2560

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกาบัง
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | วันที่ 24 พ.ย. 2560

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 6 พ.ย. 2560

‹‹...345678››