หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
แจ้งเลื่อนวันประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 16 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ 11 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 10 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด 10 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 6 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ก.ย. 2560
ทั่วไป
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) 26 ก.ย. 2560
ทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560
ทั่วไป
กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดย้ายที่ทำการกระทรวง ฯ แห่งใหม่ 18 ก.ย. 2560
123456...หน้าถัดไป