หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 7 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 7 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 7 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
โครงการสัมมนาการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 7 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ (แก้ไขเพิ่มเติม) 24 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๗ 4 ก.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 28 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 28 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 31 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) 31 ส.ค. 2560
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป