หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 และ 3 29 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจญี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 28 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา 22 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 22 ส.ค. 2560
ทั่วไป
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณกลุ่มจังหวัด) 17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ 18 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 18 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 7 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 17 ส.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป