หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ 17 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชุมชักช้อมและเร่งรัดการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 15 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่รุ่นที่ ๙ 11 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 7 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 3 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ) 3 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ) 3 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 3 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1 ส.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป