หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุม เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 27 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูโภคค้างชำระของส่วนราชการ 26 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 25 ก.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 25 ก.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 21 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ) 19 ก.ค. 2560
ทั่วไป
การจัดกิจกรรมถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 19 ก.ค. 2560
ทั่วไป
ตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 18 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 19 ก.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป