หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 13 ก.ค. 2560
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ศิครินทร์ หาดใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๗" เดิน - วิ่งเพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 18 ก.ค. 2560
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ก.ค. 2560
ทั่วไป
สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชึ้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 14 ก.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 17 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชุมชักช้อมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 14 ก.ค. 2560
ทั่วไป
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 14 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน "กิจกรรม ๕ ส" 13 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 11 ก.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การตรวจราชการประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ 11 ก.ค. 2560
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป