หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1420 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ด่วนที่สุด
ยล 0017.3/ว 7151 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 31 ก.ค. 2564
ด่วน
ยล 0017.5/ว 7103 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2/2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 30 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 7083 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564 30 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.5/ว 7054 เชิญชวนชาวยะลาประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล "กินมังคุดคนเดียว...ก็เฟี้ยวได้" 29 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.5/ว 7053 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดยะลา 29 ก.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 7082 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด 29 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 6982 รายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 27 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 6983 กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan 27 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 6981 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2564 27 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.5/ว 6973 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 27 ก.ค. 2564