หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อคอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal"
วันที่ออกหนังสือ : 16 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6771
หนังสือนำส่ง : 1626662450.PDF [ขนาดไฟล์:718.30 KB] (ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย