หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564
วันที่ออกหนังสือ : 16 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6773
หนังสือนำส่ง : 1626661626.PDF [ขนาดไฟล์:505.53 KB] (ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย