หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 20 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6831
หนังสือนำส่ง : 1626752578.PDF [ขนาดไฟล์:491.57 KB] (ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย