หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from Home) สำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 21 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 6870
หนังสือนำส่ง : 1626923925.pdf [ขนาดไฟล์:618.10 KB] (ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย