หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 6883
หนังสือนำส่ง : 1626939058.pdf [ขนาดไฟล์:345.60 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย