หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฏาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 6581
หนังสือนำส่ง : 1626939256.pdf [ขนาดไฟล์:305.70 KB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย