ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารจังหวัดยะลา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems...

ประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2562

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวน 3 รายการ...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562

แจ้งการสูญหาย และการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก4-01)...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
Update : 10 ต.ค. 2562 ดู : 36 ครั้ง
Update : 10 ต.ค. 2562 ดู : 25 ครั้ง
Update : 8 ต.ค. 2562 ดู : 33 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด