หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 800 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 7 เม.ย. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 7 เม.ย. 2563
ทั่วไป
บัญชีนวัตกรรมไทย 7 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล 7 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 7 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การสร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา 3 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 1/ 2563 3 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา 3 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 3 เม.ย. 2563
123456...››