หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 502 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 19 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 18 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 17 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 11 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยะลา 3 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 3 เม.ย. 2562
ทั่วไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ 2 เม.ย. 2562
123456...››