หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 448 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 6 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย 4 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
แจ้งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) 4 ก.พ. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 1 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
การกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 1 ก.พ. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 30 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ 30 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 28 ม.ค. 2562
123456...››