หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายนิมะ มะกาเจ) 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 ต.ค. 2562
ทั่วไป
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ/วิเคราะห์ฯ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 8 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8 ต.ค. 2562
ทั่วไป
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 7 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ขอส่งเอกสาร "ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด" 7 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) และข้อเสนอการปรับลดพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 4 ต.ค. 2562
ทั่วไป
หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการ 4 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร 3 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา 2 ต.ค. 2562
123456...››