หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 657 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้ง 1/2563 15 พ.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 14 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ประชุมซักซ้อมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร 12 พ.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชียเรื่องการทบทวนและประเมินแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT 11 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 พ.ย. 2562
ทั่วไป
ระบบการติดตามและประเมินผล 7 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 4 พ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา 30 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 30 ต.ค. 2562
ทั่วไป
สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน 30 ต.ค. 2562
123456...››