หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 712 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก 23 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 23 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดชื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 ม.ค. 2563
ทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล) ครั้ง 1/2563 22 ม.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การเดินทางมาตรวจราชการและพบปะปะรชาชนของคณะรัฐมนตรี 17 ม.ค. 2563
123456...››