หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ 2 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 30 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2562 27 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 23 ก.ย. 2562
ทั่วไป
โครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 19 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ในกรณีที่ปราฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 19 ก.ย. 2562
ทั่วไป
แจ้งเวียนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 17 ก.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563 16 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อัน เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 13 ก.ย. 2562
‹‹123456...››