หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
แจ้งการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 5 และขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่ทีมงานภาคสนามในการเก็บข้อมูล 4 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 4 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ก.ย. 2562
ทั่วไป
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 3 ก.ย. 2562
ทั่วไป
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปต.) ครั้งที่3/2562 30 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้ง 5/2562 30 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 30 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 30 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ส.ค. 2562
‹‹123456...››