หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 29 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 28 ส.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2562 26 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 23 ส.ค. 2562
ทั่วไป
คำสั่งจังหวัดยะลา เรื่อง การมอบหมายให้ส่วนราชการประจำจังหวัดยะลารับผิดชอบตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
ทั่วไป
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2562 20 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2562 20 ส.ค. 2562
ทั่วไป
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
ทั่วไป
ชักช้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20 ส.ค. 2562
‹‹...234567...››