หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 592 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 3 ก.ค. 2562
ทั่วไป
การดำเนินงานโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร 27 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 25 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 25 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 24 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 18 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดวันหยุดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 18 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจำหน่ายเสื้อ "THAI FIGHT เบตง" จังหวัดยะลา 2562 18 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 17 มิ.ย. 2562
‹‹...234567...››