หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 592 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2562 15 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 13 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 3/2562) 13 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 12 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 11 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 11 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง (หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง) 4 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" 4 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา 2 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) 31 พ.ค. 2562
‹‹...345678...››