หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปี 2562 16 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
เร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) 14 ส.ค. 2562
ทั่วไป
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) 10 ส.ค. 2562
ทั่วไป
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 8 ส.ค. 2562
ทั่วไป
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด 8 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 4/2562 6 ส.ค. 2562
ทั่วไป
รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 72 5 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะ 5 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 5 ส.ค. 2562
‹‹...345678...››