หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 4/2562 5 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 2 ส.ค. 2562
ทั่วไป
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 1 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุกร 1 ส.ค. 2562
ด่วนที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา 28 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors Forum : CMGF) 25 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา 22 ก.ค. 2562
ทั่วไป
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 ก.ค. 2562
ทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 19 ก.ค. 2562
‹‹...456789...››