หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 592 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 พ.ค. 2562
ทั่วไป
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 (นายอำเภอทุกอำเภอ) 29 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 29 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 28 พ.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 27 พ.ค. 2562
ทั่วไป
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 24 พ.ค. 2562
ทั่วไป
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สถานีกลางบางชื่อ) 24 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองอำนวยการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 23 พ.ค. 2562
ทั่วไป
การสำรวจโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 พ.ค. 2562
‹‹...456789...››