หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 592 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 23 พ.ค. 2562
ทั่วไป
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 21 พ.ค. 2562
ทั่วไป
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 16 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 15 พ.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 15 พ.ค. 2562
ทั่วไป
รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 15 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 2/ 2562 10 พ.ค. 2562
ทั่วไป
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 10 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 10 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 พ.ค. 2562
‹‹...5678910...››