หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 632 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 15 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด" 12 ก.ค. 2562
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 12 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 11 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 10 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 8 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 8 ก.ค. 2562
ทั่วไป
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 5 ก.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 5 ก.ค. 2562
‹‹...5678910...››