หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563
วันที่ออกหนังสือ : 17 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 3059
หนังสือนำส่ง : 1585018235.PDF [ขนาดไฟล์:409.98 KB] (ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปฏิทินการจัดงานฯ
[ขนาดไฟล์ : 99.07 KB] [ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง]
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1512/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
[ขนาดไฟล์ : 11.45 MB] [ดาวน์โหลด : 145 ครั้ง]