หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 24 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 3348
หนังสือนำส่ง : 1585031033.pdf [ขนาดไฟล์:207.06 KB] (ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 2.78 MB] [ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง]