หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
วันที่ออกหนังสือ : 24 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3342
หนังสือนำส่ง : 1585032682.PDF [ขนาดไฟล์:486.85 KB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1588 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 7.90 MB] [ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง]