หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1
วันที่ออกหนังสือ : 24 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3356
หนังสือนำส่ง : 1585038622.PDF [ขนาดไฟล์:1.12 MB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 1184 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
[ขนาดไฟล์ : 8.42 MB] [ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง]