หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มาตรการการป้องกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ออกหนังสือ : 22 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 3273
หนังสือนำส่ง : 1584937111.PDF [ขนาดไฟล์:335.46 KB] (ดาวน์โหลด : 267 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย