หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี กรณีงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 25 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3310
หนังสือนำส่ง : 1585110471.PDF [ขนาดไฟล์:288.01 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 15.38 MB] [ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง]