รายละเอียด
วันที่ออกหนังสือ : 25 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9698
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach)
เอกสารดาวน์โหลด : 1509334390.pdf
ขนาดไฟล์ : 5.75 MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย