หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครพนม
วันที่ออกหนังสือ : 18 ตุลาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9477
หนังสือนำส่ง : 1509344468.pdf [ขนาดไฟล์:9.09 MB] (ดาวน์โหลด : 150 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย