หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม (เพื่อดำเนินการ)
วันที่ออกหนังสือ : 6 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10004
หนังสือนำส่ง : 1509949681.pdf [ขนาดไฟล์:2.31 MB] (ดาวน์โหลด : 169 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย