รายละเอียด
วันที่ออกหนังสือ : 6 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10004
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม (เพื่อดำเนินการ)
เอกสารดาวน์โหลด : 1509949681.pdf
ขนาดไฟล์ : 2.31 MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย