รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 6 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10004
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม (เพื่อดำเนินการ)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1509949681.pdf [ขนาดไฟล์:2.31 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย