หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดชื้อครุภัณฑ์
วันที่ออกหนังสือ : 7 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10076
หนังสือนำส่ง : 1510039577.PDF [ขนาดไฟล์:516.99 KB] (ดาวน์โหลด : 252 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงาน ค. ๐๑๑ และ ค.๙๑๑
[ขนาดไฟล์ : 19.26 MB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]