รายละเอียด
วันที่ออกหนังสือ : 7 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10078
เรื่อง : การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2560)
เอกสารดาวน์โหลด : 1510123246.pdf
ขนาดไฟล์ : 3.49 MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย