หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (องค์ประกอบที่ ๔ Innovation base)
วันที่ออกหนังสือ : 9 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10203
หนังสือนำส่ง : 1510281888.rar [ขนาดไฟล์:6.09 MB] (ดาวน์โหลด : 239 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย