รายละเอียด
วันที่ออกหนังสือ : 9 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10203
เรื่อง : แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (องค์ประกอบที่ ๔ Innovation base)
เอกสารดาวน์โหลด : 1510281888.rar
ขนาดไฟล์ : 6.09 MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย