หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือโอนมาปฏิบัติราชการครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๖๐) (ผู้แทนกระทรวง)
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10211
หนังสือนำส่ง : 1510306509.PDF [ขนาดไฟล์:795.31 KB] (ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย