หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือโอนมาปฏิบัติราชการครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๖๐) (สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10212
หนังสือนำส่ง : 1510306546.PDF [ขนาดไฟล์:767.05 KB] (ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย