รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 30 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10978
เรื่อง : ตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1512123217.pdf [ขนาดไฟล์:2.11 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย