หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ออกหนังสือ : 30 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 10974
หนังสือนำส่ง : 1512362293.PDF [ขนาดไฟล์:472.35 KB] (ดาวน์โหลด : 295 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 385.87 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 154.20 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]