รายละเอียดหนังสือราชการ
ด่วนที่สุด
วันที่ออกหนังสือ : 4 ธันวาคม 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11058
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังการชึ้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1512529178.pdf [ขนาดไฟล์:2.55 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย