รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 30 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10976
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1512123040.pdf [ขนาดไฟล์:1.19 MB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานฉบับสมบูรณ์ [ขนาดไฟล์: 9.38 MB]