หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วันที่ออกหนังสือ : 30 พฤศจิกายน 2560
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10976
หนังสือนำส่ง : 1512123040.pdf [ขนาดไฟล์:1.19 MB] (ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานฉบับสมบูรณ์
[ขนาดไฟล์ : 9.38 MB] [ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง]